Tuesday, November 8, 2011

Podrška studentima u Srbiji (6.11.2011.)


Prenosimo pismo podrške Plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu:Recentni događaji na fakultetima u Srbiji svakim danom iznova pokazuju svu opravdanost trenutnih studentskih akcija. Studenti su se samoorganizirali i pokrenuli blokade fakultetâ kako bi upozorili da obrazovanje postaje klasna privilegija nedostupna sve većem postotku stanovništva. Pri tome su od prvog dana izloženi brojnim pritiscima koji su eskalirali i do fizičkog nasilja. Rektor Univerziteta u Beogradu pozvao je policiju da prekine blokade, a kao rezultat te hajke dogodili su se i nasilni napadi neonacističkih grupacija. Pored svakodnevnih verbalnih prijetnji kojima su studenti izloženi, privatni zaštitari koje je uprava angažirala i pojedini profesori pribjegli su i fizičkim napadima na studente. 

U aktivnoj sabotaži i nasilju sudjeluju i službena studentska predstavnička tijela koja bi navodno trebala zastupati studentske interese, ali im je prava funkcija pacificirati studentsko nezadovoljstvo i biti odskočna daska u karijeri mladih stranačkih kadrova.
Uprave univerziteta i fakulteta cinično poručuju studentima da prosvjeduju na krivoj adresi. Umjesto da preuzmu svoju društvenu funkciju te pritisnu vladu i ministarstvo, univerziteti jednostavno prebacuju financijski teret na najslabije, na studente i njihove obitelji. Pod izgovorom da država nema novca (iako se radi o malim proračunskim stavkama) podržava se neoliberalna politika koja je svuda u svijetu dovela do nezaposlenosti, osiromašenja širokih slojeva stanovništva i praznih državnih blagajni.

U takvoj konstelaciji studenti Srbije pokazali su ogromnu hrabrost i društvenu progresivnost. Samoorganizirani na principu direktne demokracije već dva tjedna odolijevaju pritiscima i problematiziraju pitanja od presudne važnosti za sudbinu cijelog društva. Pravo na obrazovanje jedno je od osnovnih ljudskih prava. Uskraćivanje tog prava dio je procesa uništenja javnog dobra i podvrgavanje znanosti i obrazovanja interesima kapitala. Krajnji rezultat je siromaštvo velike većine stanovništva radi profita nekolicine. Plenum Filozofskog fakulteta još jednom ponavlja svoju potporu studentima Srbije koji su se odlučili usprotiviti tim društveno pogubnim procesima.

Naša borba je jedna borba!Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Tekstovi o studentskim protestima u Srbiji!

Prenosimo: Studentski protesti i logike reprezentacije i policije
Prenosimo dva odlična teksta Darka Draškovića sa http://darkodraskovic.wordpress.com/


Studentski protesti i logike reprezentacije i policije


Jedan od tipičnih argumenata protiv studenata u protestu kaže da protesti nisu legitimni zato što oni koji protestvuju nisu legalni predstavnici studenata. Na taj argument nadovezuje se priča o tome kako nelegalna i nelegitimna manjina, sprovodeći svoju samovolju, vrši nasilje nad većinom studenata koja bi želela da sluša predavanja.Photo
"Studenti prihvataju logiku anonimnosti
odbijajući logiku reprezentacije"
Pomenuti argumenti nude nam se kao očigledni. Upravo stoga, prema njima bi trebalo, takoreći refleksno, da zauzmemo oprezan stav. Naime, Francuski filozof Luj Altiser naučio nas je da je očiglednost osnovni ideološki efekt. U skladu sa tim naukom, same ideje jedne ideologije prezentuju se(be) kao nešto očigledno, i mogli bismo reći, kao nešto potpuno prirodno i normalno. Zaista, nije li prirodno i normalno da studente treba da predstavljaju baš oni ljudi koje su studenti sami izabrali u tu svrhu? Nije li očigledno da niko, nijedan student ili nijedna grupa studenata, nema pravo da govori u ime svih studenata ako joj studenti nisu eksplicitino izraženom voljom na izborima dali pravo na to?Ne ulazeći u pitanje legalnosti izbora za studentski parlament, konstatovaćemo odmah na početku problematičan legitimitet studentskih poslanika u parlamentu (u ovom tekstu reč je, pre svega, o Filozofskom fakultetu u Beogradu). Naime, broj studenata koji su uzeli učešća na izborima za studentski parlament manji je od broja studenata koji su uzeli aktivnog učešća u protestu. Ako, pri tome, broj studenata koji protestvuju proširimo i na one koji su putem potpisa peticije pružili podršku protestu, onda je broj protestanata nesamerljivo veći od broja studenata koji su izašli na izbore za studentski parlament. Toliko o pitanju legitimiteta poslanika u studentskom parlamentu.

Način na koji smo postavili pitanje legitimiteta, međutim, nije jedini način da se pokrene ta tema. Štaviše, upravo navedeno rezonovanje, rezonvanje kojim smo pokazali nelegitimitet navodnih predstavnika studenata u parlamentu, počiva na istim pretpostavkama kao i argumenti protiv protestanata koje smo naveli na samom početku teksta. Te pretpostavke (kao ideje ideologije) marikrane su očiglednošću. O kojim pretpostavkama je reč?

Ima ih dve, i za potrebe ovog kratkog razmatranja označićemo ih na sledeći način: 1) pretpostavka reprezentacije, 2) policijska pretpostavka.

Pretpostavka reprezentacije počiva na ideji da neka individua, budući osoba ili ličnost, može da i treba da, izražavajući svoju volju putem izbora ili glasanja, imenuje nekoga ko će da je predstavlja ili da je zastupa, tj. nekoga ko će da je reprezentuje pred nekim ili pred nečim. Sama individua, koja prenosi na nekog svoju volju ovim putem, mora da ima neko svojstvo ili mora da ispuni neki uslov da bi na to polagala pravo. U našem slučaju, individua mora da bude student da bi mogla da izabere nekoga da je predstavlja u studentskom parlamentu.

Razmatranje ideje svojstva koje individua mora imati ili uslova koje ona mora ispuniti navodi nas da se pitamo o tome ko ili šta definiše ili određuje potrebne uslove ili neophodna svojstva. To pitanje vodi nas razmatranju druge pretpostavke koju smo naveli gore – policijske pretpostavke. Naziv ove pretpostavke dugujemo francuskom filozofu Žaku Ransijeru: “Na politiku se generalno gleda kao na skup procedura putem kojih se postižu okupljanje i saglasnost kolektiva, ogranizacija moći, distribucija uloga i mesta, i sistem legitimizacije te dristribucije. Predlažem da se ovom sistemu distribucije i legitimizacije da drugačije ime. Predlažem da ga nazovemo policijom”. Uloga policije je da definiše društvene uloge i mesta koje pojedinci treba da igraju ili da zauzmu. Uslov koji individua mora da ispuni, odnosno svojstvo koje ona mora da ima, upravo jeste ta uloga ili to mesto. Samo ako osoba igra određenu ulogu, u našem slučaju ulogu studenta, ona ima pravo da bira svoje predstavnike, odnosno da na njih delegira svoju volju.

Kakve sve to veze ima sa odlukom studenata da se organizuju u vidu plenuma? Isprva bismo mogli pomisliti da se jedina razlika između delovanja putem plenuma i delovanjem putem parlamenta sastoji u tome što studenti koji uzimaju učešće na plenumu reprezentuju isključivo sebe (u stvari, ako reprezentaciju shvatimo kao neki prenos, onda se ovde uopšte ne bi radilo o reprezentaciji, već o prezentaciji – studenti se prezentuju lično na plenumu, bez posrednika koji bi ih reprezentovali), dok su u slučaju studentskog parlamenta jedni studenti reprezntovani od strane drugih studenata. Međutim, mišljenja sam da je razlika mnogo dublja, i da upravo na njoj počiva potencijalna radikalnost studentskog protesta.

Ideja da plenum kao forma organizacije treba da počiva na principu anonimnosti nije, u prvom redu, na snazi da bi se studenti zaštitili od mogućih hajki i kazni koje bi mogle da uslede. Naime, mi vrlo dobro znamo da uprava fakulteta i parlamentarci prave spiskove neposlušnih studenata (i ne samo spiskove! oni snimaju direktno video kamerama) , a posebno onih koji uzimaju aktivnije učešće. (U tom smislu, prigovor od strane fakultetske uprave da se studenti kriju iza anonimnosti više je nego ciničan). Ne, ideja anonimnosti u prvom redu znači odbijanje logike reprezentacije. Studenti neće da se predstave lično i neće da budu reprezentovani putem svojih kolega zato što podozrevaju da u samoj logici reprezentacije postoji ne samo nešto što izlaže same pojedince i protest riziku, već i nešto duboko lažno, nešto što obesmišljava njihov protest. Šta je to?

U logici reprezentacije krije se logika dominacije. Logika reprezentacije implilcira prenos aktivnosti sa onoga koji je predstavljen na onoga koji ga predstavlja. Time se onaj koji je predstavljen dezinvestira od moći delovanja kojom raspolaže, i ta moć, otuđena od njega, pervertira se u vlast koja se vrši nad njime. Parlamentarci predstavljaju prvu i direktnu instancu ove perverzije. Oni predstavljaju najočigledniji slučaj alijenacije životne, delotvorne moći samih studenata, i njene perverzije u vlast nad studentima . Studentski parlament predstavlja “vampira koji oživljava samo isisavajući živu delatnost” studenata. Osim toga, logika reprezentacije nije samo logika dominacije – ona je ujedno i logika falsfikacije stvarnih interesa studenata (svi vrlo dobro znamo kako studentski parlament artikuliše studentske zahteve). Ta falsifikacija konkretizuje se u materijalnom izrabljivanju studenata u korist vlasti fakulteta (uprave fakulteta i parlamentaraca). Upravo ta dva momenta logike reprezentacije – moment dominacije i moment eksploatacije – studenti su imali prilike da osete na svojoj koži. Upravo zato, spontano sledeći Sartrovo geslo koje kaže da “su izbori zamka za budale”, studenti prihvataju logiku anonimnosti odbijajući logiku reprezentacije.

Međutim, iza odbijanja logike reprezentacije krije se još jedna moguća radikalna negacija, još jedno potencijalno radikalno odbijanje. Reč je o negaciji samog policijskog poretka uspostavljenog od strane vlasti na fakultet. Pravo pitanje koje bi, po mom mišljenju, studenti morali da postave trebalo bi da glasi: a zašto bi samo studenti mogli da učestvuju na plenumu i da odlučuju o studentskim pitanjima? Zašto bilo ko ne bi mogao da odlučuje o stvarima koje se tiču bilo koga, tj. svakoga? Zašto bilo ko, pa bio on ili ne student, ne bi mogao da dođe i da uzme učešća u diskusiji i u glasanju?

Negacija policijskog poretka, poretka koji distribuira mesta i uloge i legitimiše tu distribuciju, kao i postavljanje navedenih pitanja, predstavljali bi akt afirmacije radikalne jednakosti. U suspenziji uloga i mesta koje propisuje policija – u našem slučaju, vlast na fakultetu koja definiše šta je to student i koje uslove neko mora da ispuni da bi bio student -, mesta i uloga na kojima počiva društvena hijerarhija, iskrsnula bi radikalna jednakost “svakoga sa bilo kime” (Ransijer). Time bi se, i u tome se sastoji smisao i ulog Ransijerovog razlikovanja politike i policije, sprovodila jedna autentična politika – aktivnost čiji se smisao oduvek sastojao u borbi protiv dominacije i eksploatacije.


Darko DraškovićŠta se krije iza ideje da su studenti izmanipulisani i da su studentski protesti populistički?


Srbijanka Turajlić je izjavila dve stvari povodom protesta. Prvo, studenti su izmanipulisani. Drugo, protest je populističkog kakraktera. Dve, zaista, jednostavno izjave. Toliko bazične da možemo biti sigurni da S. Turajlić, lično, nije autorka ovih izjava. Naravno, nije reč o tome da neka “siva eminencija” smišlja ove izjave, kako bi ih naknano mantrali lakeji postojećeg stanja stvari, a protiv studenata koji protestuju. Naime, autor ovih izjava je nešto, samo po sebi, bezlično – vladajuća ideologija. Pozabavimo se, stoga, onime što ona ima da nam kaže.

Studiranje-u-Srbiji-postaje-luksuzPrvo, pristupimo ideji da su studenti (iz)manipulisana grupa. Razmotrimo pretpostavke koje se kriju iza ove predstave. Očigledno je da je onaj koji je manipulisan žrtva koja nema svest o tome da je žrtva. Prema tome, studenti su žrtve koje toga nisu ni svesvne. Drugim rečima, studenti su samo nesvesna oruđa u rukama nekih drugih ili nekog drugog. Koga? To S. Turajlić ne kaže. Međutim, ono što ona implicira jeste da su studenti idioti koji ne znaju šta rade. Za početak, nije loše. Profesorka fakulteta, koja je svoju (sumnjivu) političku karijeru praktično izgradila na mobilizaciji studenata tvrdi da su studenti idioti. Nije loše, za početak. Ali to naravno nije sve! Pozabavimo se idejom da su protesti populistički i poslušajmo šta ta ideja stvarno ima da nam kaže.

Dakle, S. Turajlić kaže da su protesti populističkog karaktera. Odmah na početku, zanimljivo je primetiti da dotična nije delila to mišljenje kada se radilo o studentskim protestima devedesetih. Svakome ko imalo poznaje socijalno pitanje studentske populacije devedesetih jasno je da studenti nisu imali preterano razloga (naročito imajući globalnu društvenu situaciju u vidu) da se žale na svoje socijalno stanje. Prema tome, studenti su protestvovali protiv nečega drugog ili protiv nekoga drugog. Primetimo tri stvari. Prvo, studenti su u to vreme bili na istoj poličkoj strani kao S. Turajlić (oni sada to, po prirodi svojeg protesta, nisu). Upravo zato, ona misli da studentski protesti devedesetih nisu bili populistički protesti. Stvar je tako prosta – dublje analize, u pogledu toga, nisu zaista potrebne. Drugo, studenti su devedesetih protestvovali protiv nečega što nije samo po sebi bilo i nije direktno studentsko pitanje. Treće, bez obzira na to šta mislimo o S. Miloševiću i njegovom režimu, jasno je da studenti nisu bili autonomni u svojim odlukama i svojim izborima – prema tome, složio bih se sa S. Turajlić: i manipulacija studenata, kao i bilo koje društvene grupe, je moguća (zašto bi uostalom studenti bili sakrosanktna društvena grupa koja nije podložna manipulaciji?).

Danas, kada studenti postavljaju autentično studentsko pitanje – dakle, ne pitanje politike ovog ili onog političara, ili ove ili one stranke -, i kada studenti jesu autentično autonomni u svojoj organizaciji i u donešenju svojih odluka, S. Turajlić nalazi da su studenti izmanipulisani. U najmanju ruku, čudno. Takve proteste, proteste u kojima studenti pokreću sami (bez podsticaja politčkih partija) autentično studentsko pitanje (a ne politički pitanje koje se tiče političara ili njihovih režima) S. Turajlić označava kao populističke. Zašto? U pitanju su dva fundamentalna razloga, odnosno dve fundamentalne pretpostake koje ću, u onome što sledi, pokušati da rasvetlim.

Prvo, S. Turajlić misli, poput njenog koaliciniog kolege Ž. Obradovića – koji je, podsetimo, bio jedan od onih ljudi protiv kojih su studentni devedesetih protestvovali – da je rangiranje neophodno. Zašto je rangiranje studenata neophodno? Odgovor je prost i očigledan: zato da bi pametni i vredni studentni imali prednost u odnosu na glupe i lenje studente – zato da se glupi i lenji ne bi “švercovali” na račun pametnih i vrenih, kao i na račun čitavog društva. Nije li to tako pravedno i tako očigledno? Nisu li protiv toga samo lenji i glupi studentni? Dobro, recimo da je tako. Ali zašto su lenji i glupi studenti lenji i glupi? Veorvatno zato što je priroda tako htela. Zaustavimo se malo na ovom argumentnu. Prvo, danas znamo da inteligencija i vrednoća nisu nikakve biološke karakteristike, već isključivo karakteristike koje se razvijaju na osnovu socijalno-kulturnih predispozicija. Ali složimo se za trenutak da to zaista jesu prirodne karakteristike. Zašto bi, u tom slučaju, socijalno norma morala da se određuje na osnovu onoga što bi bila prirodne karakteristika? Upravo tu se otkriva skriveni antidemokratski karakter S. Turajlić i njenih istomišljenika (Ž. Obradovića, protiv koga su neizmanipulisani studentni devedesetih protestvovali – stari gospodari u novim odelima? ostavimo to pitanje za neki drugi tekst). Naime, priroda je postavila razlike između ljudi, i te razlike treba socijalno sankcionisati – to je aksiom S. Turajlić. Ljudi nisu jednaki po prirodi, i dobro je što je to tako. Toliko je dobro da tu prirodnu nejednakost treba pretočiti u socjalne norme – u ovom slučaju, u normu rangiranja studenata. Svakome treba da ide prema njegovim zaslugama, a glupi i lenji studenti nisu zaslužili baš ništa… Uostalom, pa ne može baš svako da studira! Na šta bi to ličilo?! Ne živimo mi više u populističkom socijalizmu koji je hteo svakome da da to pravo… Uostalom, da njihovi roditelji nisu bili glupi i lenji, snašli bi se već nekako. I njihova deca bi, u tom slučaju, imala neophodna sredstva da studiraju. A znamo da iver ne pada daleko od klade…

Međutim, srž argumenta protiv populizma ne svodi se na ideju da prirodne razlike treba kanonizovati kao socijalne, tj. da ono što je prirodno treba da bude mrerlio socijalne politke. Uzgred budi rečeno, distributeri homofobije na veliko i malo u Srbiji pozivaju se upravo na taj argument kada smatraju da homoseksualcima treba uskratiti slobode. Ali ostavimo to po strani – Parada ponosa je prošla tako kako je prošla, sramno i neslavno. Vratimo se našoj temi. Populistički je, verovatno misli S. Turajlić, obećavati studentima ono što je nemoguće. Država nema para. Tačka. Prema tome, ne može svako da studira. Dobro. Ali zašto država nema para? Nema para zato što je budžet konačan resurs (nije li ekonomija veština baratanja oskudnim resursima?) i zato što su budžetska sredstva već uveliko distribuirana. Prema zaslugama – pametnima i vrednima gotovo sve, glupima i lenjima samo mrvice – toliko koliko je neophodno da glupi i lenji prežive, jer pametni i vredni moraju da imaju nekoga ko će da se bavi “prljavim” poslovima kako bi oni mogli u potpunosti da uživaju zasluge svoje inteligencije i vrednoće. Zaustavimo se, međutim, malo na ovoj ideji. Ona čini fundament mišljenja S. Turajlić, i verujemo da bi se i ona složila, stoga, da ne treba tek tako pretrčati preko nje. Naime, budžet je, znamo, nešto što se definiše skupštinski (skuština bi trebalo da predstavlja mišljenje većine, podsetimo, a većina je glupa i lenja…), nešto što nije “palo sa neba” ili “niklo iz zemlje”, već nešto se određuje. Nasuprot tome, S. Turajlić bi htela da nam ukupnu količinu novca i način distribucije tog novca predstavi kao neku prirodnu činjenicu, činjenicu koja uopšte ne zavisi od toga ko određuje budžet i kako određuje budžet. Shvatite, nema para, rekla bi nam ona. Jednostavno, nema! I svako ko studentima obećava “kule i gradove” neodgovorno širi očevidne neistine!

Ali da li je to zaista tako? Da li količina novca u budžetu i način njegovog raspoređivanja uopšte ne zavise od političkih aktera u igri? Recimo prvo da sada svi već dobro znamo, čak i oni koji zatvaraju oči pred tom činjenicom, da krize u kapitalizmu nastaju zbog hiperprodukcije. Dakle, ne zbog toga što nečega nema ili što nešto nedostaje, već naprotiv, zbog toga što nečega ima previše. Društvo, rekao bi jedan mislilac, u krizama kapitalizma “gladuje u izobilju”. Dakle, glad nije prirodna činjenica. Glad je društvenog porekla. Ali ostavimo po strani tog mislioca i njegovu misao koja nam se danas nameće sa više aktuelnosti nego za vreme njegovog života. Jasno je da količina para u budžetu, kao i da distribucija tih para zavisi od političkih aktera i odnosa snaga u polju politike. Dakle, to nije nikakva “prirodna” činjenica. Drugačije, pitanje da li u budžetu ima para, i na šta će da idu te pare jeste političko pitanje, a ne “prirodno” pitanje. Time što S. Turajlić pokušava da predstavi jedno eminentno političko pitanje kao pitanje prirodne činjenice koja je data, i koja ni od koga ne zavisi, ona obavlja standardan lakejsko-ideološki posao, i to za gazde koje ne vole preterano – to tako dobro znamo – da pune državnu kasu (pa i njihovi lakeji, ruku na srce, se stide kad treba to da traže od njih – niko normalan ne želi, valjda, da otera voljenu osobu od sebe preteranim zahtevima!). Naposletku, funkcija svake dominantne ideologije sastoji se u tome da nam neku društvenu činjenicu prezentuje kao prirodnu, i jasno je da je “naša” profesorka samo jedan funktiv te ideologije. Upravo zato smo rekli na početku teksta da ona nije autor onoga što izjavljuje.

Vidimo, prema tome, da S. Turajlić vrši dvostruki ideološki gest. Prvo, ona pokušava da jednu (sumnjivu) prirodnu činjenicu (tobožnje prirodne nejednakosti) postavi kao društvenu normu. Drugo, ona pokušava da jednu evidentno društvenu činjenicu predstavi kao prirodnu. To je celo “rodno mesto i tajna” uloge S. Turajlić i svakoga ko misli da su tekući studenti izmanipulisani ili da su protesti populistički. Naravno, pored ideološkog delovanje postoje i konkretnije, opipljivije materijalne koristi, ali to je tema nekog drugog teksta…Darko Drašković

Monday, November 7, 2011

28. 10. 2011.: direktno sa plenuma

Plenum je pre svega vid organizovanja, a ne organizacija. Takođe, stoga, plenum nema predstavnike, i broj ljudi koji u njemu učestvuju nije stalan. Pri tom, mora se naglasiti da studenti nisu agresivna fizička sila, i da ne potežu odmah za blokadama ili nasilju, nego putem neposredne demokratije nastoje da artikulišu sebe i svoje zahteve na način koji bi najbolje mogao da ih sprovede u delo: studenti se ne bore protiv obrazovanja, nego upravo za bolje obrazovanje. Studenti nisu samo oni koji redovno pohađaju nastavu i plaćaju račune studiranja, nego predstavljaju i naučne kadrove koji putem akademskog aktivizma deluju na obrazovanje čitave države, počevši od privrede pa do samog teorijskog i političkog vrha jedne zemlje. Studenti apeluju na javnost za pomoć i podršku, jer ukoliko sada ne dođe do promene strukture visokog školstva u našoj državnoj zajednici, sadašnje i buduće generacije naših studenata su u opasnosti od siromaštva usled plaćanja prevelikih cena studiranja, od apsolutne degradacije i izolacije iz naučnog života, i od daljeg posrtanja jednog već uzdrmanog sistema fakulteta.

Ovo je video sa prvog plenuma studenata filozofskog fakulteta održanog 28. 10. 2011. i dešavanja na filozofskom fakultetu dva dana kasnije, 31. 10. 2011.. Tada je uprava fakulteta studentima zabranila da održe drugi plenum unutar tog fakulteta, te naknadno pomocu clanova studentskog parlamenta fizicki blokirala pristup fakultetu. Ispred fakulteta se u tom trenutku nalazilo oko 300 studenata, a unutra još 200 studenata koji su zbog blokade koju je izvršio parlament, bili prisiljeni da nekoliko sati ostanu zaključani unutar fakulteta bez mogućnosti kretanja ili komuniciranja.

Wednesday, November 2, 2011

"Koliko ste plaćali obrazovanje u vaše vreme?""Šta reći? Koju poruku poslati?"


Prenosimo stav kolege koji je učestvovao na trećem plenumu studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu:
"Sinoć je u tenzijama ispunjenom amfiteatru održan još jedan po redu Plenum. Sinoćna slika je slika današnje svesti studenata o njihovim realnim problemima i potrebama – a ta slika govori da među studentima Novosadskog univerziteta nema svesti o tome. Oni ne misle, oni deluju po direktivi. To smo sinoć lepo mogli videti. Toliko su nesigurni u sebe i toliko nemaju svoje JA da su pojedini među njima gledali skoro svaki put u svoje vođe kada je trebalo dići ruku i glasati! Zar je to jedan akademski građanin? Zar su to budući intelektualci?

Sinoć smo videli realnu sliku onih koji nas „legitimno predstavljaju“. Slika je, prijatelji moji, bila jako ružna. Slika je pokazala studenta prorektora (koji je dužan da zastupa prava i interese svakog studenta) koji je vodio sa sobom jednu grupu ljudi koja nije bila spremna da sluša i diskutuje, već samo da nameće svoj isključiv stav bez iole razuma za potrebe drugih. Slika je pokazala studenta prorektora koji se nije obazirao na pojedine šovinističke ispade onih koje je doveo u taj amfiteatar, a aplauzom dočekivao svako izderavanje i prozivanje neistomišljenika.

Sinoć je grupa (nadam se!) studenata pokušala da ubije ideju i na taj način osigura svoje pozicije u dekanatu, rektoratu i koje kakvim drugim –atima. Sinoć su pokazali zube, ali ne i pamet. Sinoć su bez argumenata prozivali sve one koji su za transparentnost i drugačiji vid organizovanja, a pozdravljali sve one koji podržavaju dogovore iza zatvorenih vrata.

Tužno je kada studenti sami sebi seku granu na kojoj sede, a to su sinoć radili svi oni studenti koji su gledali u svoje kolege iz Saveza. Nekome ne odgovara transparentnost i direktno učešće studenata. Nekome ne odgovara da studenti misle svojim glavama i donose sopstvene odluke. Da li ste se zapitali zašto? Da li ste se barem u jednom momentu zapitali šta neko ima protiv plenumskog organizovanja studenata? Zbog čega je loše da se svi nađemo na jednom mestu i debatujemo o problemima koji su nas sve zadeslili? Zbog čega je loše da svi javno izglasavamo zajedničke odluke?

Nazivaju nas anarhistima i koje kakvim ekstremistima. U ponedeljak se moglo, a i sinoć takođe, videti da u našem delovanju nema ni a od anarhije. Da smo mi hteli da uvodimo bezvlašće i rušimo fakultet kako tamo neko tvrdi, mi ne bismo pokušavali mirnim putem da na isti uđemo! Na kraju smo i uspeli. Njihova je barikada pala a mi smo ušetali u zgradu Filozofskog fakulteta. Bitno je naglasiti da su sa nama zajedno, rame uz rame ušetale kolege iz Beograda i Zagreba. Fakultet nismo upalili, a ni srušili, kako su neki tvrdili da hoćemo. A tada smo imali većinu koja je to mogla fizički da uradi – no, mi nismo takvi. Mi smo došli da razgovaramo, a to nekome ne odgovara. Nekome ne odgovara da se studenti ujedine oko zajedničke ideje samoorganizovanja i direktnog i transparentnog delanja. Te neke osobe su se i oblačile u uniforme obezbeđenja i stajale u prolazu kako studenti ne bi uspeli da uđu i iznesu svoje ideje i zahteve. Ti neki su takođe, juče organizovali dolazak određene grupe ljudi na fakultet kako bi nas nadglasavali, a sve vreme trajanja plenuma nisu pokušavali da slušaju sagovornike i konstruktivno doprinesu rešavanju problema, već su problem nastojali da gurnu pod tepih.

Čemu to? Pa i oni su studenti. Zašto im odgovara da se njihovi „legitimni“ predstavnici iz godine u godinu „Jovo nanovo“ bore za isto ono za šta se mi zalažemo, a za šta mi, za razliku od njih, tražimo dugoročnije rešenje?!

Ja danas slušam Radiohead ceo dan. To je moja terapija. To je moj način da prihvatim sinoćnu realnost i nastavim dalje. A kuda dalje? Naravno, zna se, samo napred ka novim pokušajima. Jedan neuspeh ne znači odmah da treba odustati. Ja znam da još uvek ne želim da odustanem. Potrebno je više vremena i rada, a mi smo spremni da radimo i vreme uložimo u ovo. Znanje nije roba, a studenti nisu ovce da ih šiša ko stigne. (nadam se xD)

Pozdrav prijatelji, do sledećeg plenuma!"

Pismo podrške koleginica i kolega s Filozofskog fakulteta u Beogradu
Koleginice i kolege,

Na ovaj način želimo da iskažemo potpunu podršku studentkinja i studenata okupljenih u Plenum Filozofskog fakulteta u Beogradu, vašoj i našoj zajedničkoj borbi za kvalitetno i svima dostupno obrazovanje. Problemi na koje nailazite - sabotaža uprave fakulteta, opstrukcije i podmetanja parlamentaraca i medijska hajka - nešto su sa čime smo se svi suočavali prilikom nastanka naših protesta, i oni ne treba da vas spreče u vašim naumima, već ih treba iskoristiti da ojačate, a njihovim prevazilaženjem treba stvoriti osnove jakog akademskog pokreta koji će biti u stanju da se uhvati u koštac sa nagomilanim problemima visokog obrazovanja u Srbiji.

I pored pritisaka uprave i članova studentskog parlamenta koji su u strahu od vašeg samoorganizovanja i od besa nezadovoljnih studenata izvršili svojevrsnu «preventivnu antiblokadnu blokadu», ne dozvolivši ulazak studenata na fakultet i time direktno narušivši autonomiju univerziteta kao takvog, istrajnošću i snagom argumenata uspeli ste da izborite za sebe prostor na svome fakultetu. Taj prostor je mnogo više od pukog broja sedišta vašeg amfiteatra. Prostor za koji ste se izborili juče predstavlja ono što univerzitet treba da simboliše – autonomni prostor za razmenu ideja i iskustava i za formiranje zajedničkog stava svih studenata koji se zalažu za dostupnost obrazovanja i bolje uslove za sve.

Ishitrena i nasilna reakcija na plenum, od strane uprave Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i partijskih aparatčika u studenskom parlamentu, pokazuje strah univerzitetskih mafija za svoje privilegije i jasno daje do znanja da su direktno-demokratska forma organizovanja - kroz studentske plenume - najefikasnija sredstva koja studenti danas imaju u borbi za svoje dostojanstvo. Isto tako, jedinstvo i solidarnost svih nas, čiji su životi i obrazovanje unakaženi kriminalnim odnosom najviših instanci u državi prema čitavom društvu, je tu izvor naše snage i osnova naše buduće pobede.

Za kvalitetno i svima dostupno obrazovanje!

Znanje nije roba – zajedno do pobede!

Saopštenje studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji su učestvovali u sinoćnom plenumu
Sinoć u 20 časova održan je treći po redu plenum studenata Filozofskog fakulteta. Međutim, kao i prošli i pretprošli plenum, ni ovaj plenum nije prošao bez problema.

Uprkos svim nastojanjima da se skup održi mirno i da se zahtevi studenata napokon konkretizuju, članovi parlamenta su se pojavili u velikom broju i time sprečili bilo kakvu dalju akciju. Kao prisutna većina, izglasali su da prva tačka plenuma bude legitimitet plenuma i da se pređe odmah na raspravu koja se odužila do kraja samog plenuma. Tu su se između ostalog mogli čuti i povici da se Hrvati vrate u Hrvatsku, iako studenata iz Hrvatske nije čak ni bilo u sali. Potom su kolege iz parlamenta vikom i drekom isterali moderatora kojeg su prethodno izglasali, uz reči da „ide da čuva ovce u Crnu Goru“ budući da je crnogorskog porekla. Štaviše, prešlo se i na javno ponižavanje troje studenata iz Beograda koji su došli da pomognu u održavanju plenuma, od kojih je jedan takođe u početku bio moderator.

Vrhunac sukoba je bio trenutak kada su članovi parlamenta organizovano glasali za raspuštanje plenuma, nakon čega se opet prešlo na deranje na druge prisutne studente koji nisu bili članovi parlamenta. Stvar se međutim nije tu završila, i pri izlasku iz sale počela je hajka na studente i fizičke pretnje od strane parlamentaraca, koji je predsednik parlamenta ipak savetovao da ne uleću u fizičke obračune i apelovao na mirno napuštanje plenuma.

S druge strane, institucije visokog obrazovanja se polako priključuju studentskom samoorganizovanju. Tako je istog dana kada je održan i drugi plenum u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru je snizio školarine za 75%, a koalicija nevladinih organizacija „Građanska Vojvodina“ je prepoznala plenum kao legitiman vid organizovanja studenata. Kako se čini, ipak pritisak da se studenti povinuju i pomire sa trenutnim stanjem vlastitog standarda opasno se povećava. Pažnja se skreće sa zahteva i konkretnih akcija na jednu borbu između članova parlamenata i samih studenata. Nasuprot volji određenih institucija da se pomogne novim akademskim kadrovima da poboljšaju svoj standard i svoj angažman, izvesan deo studenata okupljenih oko parlamenata se buni protiv ovih studentskog aktivizma u vidu plenuma, i time zapravo otežavaju rad svih onih studenata koji se bore za zahteve koji su univerzalni. Drugim rečima, izvesan broj studenata pod pritiskom parlamenta bori se protiv svojih zahteva. Ovo se mora što pre rešiti, i rešenje ne sme ni u kom slučaju biti nasilnog ili isključivog karaktera.

Plenum je pre svega vid organizovanja, a ne organizacija. Stoga se on ne može ni raspustiti jer nije institucija. Takođe, stoga, plenum nema predstavnike, i broj ljudi koji u njemu učestvuju nije stalan. Pri tom, mora se naglasiti da studenti nisu agresivna fizička sila, i da ne potežu odmah za blokadama ili nasilju, nego putem neposredne demokratije nastoje da artikulišu sebe i svoje zahteve na način koji bi najbolje mogao da ih sprovede u delo: studenti se ne bore protiv obrazovanja, nego upravo za bolje obrazovanje. Studenti nisu samo oni koji redovno pohađaju nastavu i plaćaju račune studiranja, nego predstavljaju i naučne kadrove koji putem akademskog aktivizma deluju na obrazovanje čitave države, počevši od privrede pa do samog teorijskog i političkog vrha jedne zemlje. Članovima parlamenata se ne sme dozvoliti da vrše opstrukciju ovakvog aktivizma, jer time ne samo da se ne doprinosi razvoju građanske svesti i napretku akademije, nego se na neposredan način isključuju i sami kadrovi te akademije iz života zajednice kojoj pripadaju. Studenti apeluju na javnost za pomoć i podršku, jer ukoliko sada ne dođe do promene strukture visokog školstva u našoj državnoj zajednici, sadašnje i buduće generacije naših studenata su u opasnosti od siromaštva usled plaćanja prevelikih cena studiranja, od apsolutne degradacije i izolacije iz naučnog života, i od daljeg posrtanja jednog već uzdrmanog sistema fakulteta.

Tuesday, November 1, 2011

Drugi plenum - naš glas se ipak čuje!

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su u ponedeljak u 12 časova pokušali da održe javni skup na svom fakultetu. Međutim, umesto mirnog održavanja skupa, 400 novosadskih studenata je naišlo na barikade. Članovi parlamenta su pri tom obukli prsluke sa natpisom „obezbeđenje“, blokirali glavni ulaz, zaključali sve sale, kabinete i toalete, i fizički odsekli od sveta oko 200 studenata i nekoliko profesora koji su se u tom trenutku nalazili unutar zgrade fakulteta. Studenti su pokušali da uđu u fakultet više puta, u čemu ih je dvadesetak članova parlamenta sprečavalo u narednih nekoliko sati. Policija je savetovala parlament da ukloni blokadu, što je i učinjeno tek nakon što je dekanica Filozofskog fakulteta izdala naredbu da se vrata konačno otvore. Među studentima koji su prisustvovali na prethodnom plenumu, moglo se čuti kako ovo nije prvi put da se ovo dešava, budući da je fakultet i u petak sam sebe blokirao iz nepoznatih razloga, u vreme održavanja plenuma na potpuno drugoj lokaciji u gradu.
Studenti su nakon otvaranja ulaznih vrata mirno ušli u amfiteatar i putem vlastitog samoorganizovanja održali drugi po redu plenum studenata Filozofskog fakulteta. Tu su izglasane odluke o zahtevima za smanjenje školarine na tri minimalne mesečne plate, na vraćanje apsolventskog staža, te na ukidanje rangiranja i troškova prenošenja ispita. Uspostavljena je saradnja i sa studentima Pravnog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka, te je zakazan i treći plenum za 20 časova narednog dana, u utorak.

Pošto je kvalitet visokoškolskog obrazovanja koliko i sam studentski standard u toku proteklih godina drastično opao, studenti širom Srbije se sve više odlučuju da stvari uzmu u svoje ruke. Njihovi zahtevi su u većini slučajeva slični, i kako naglašavaju, ne bore se protiv obrazovanja, nego upravo za obrazovanje. Trud naših mladih naučnih kadrova na žalost nije ostao bez otpora, te se od strane nekih mogu čuti optužbe kako se tu radi o pojedincima koji su „marksisti i anarhisti“, kako se bune „samo loši studenti“, ili kako oni „ne znaju šta hoće“. Ipak, ove zahteve ne upućuju samo oni studenti osnovnih, nego i master i doktorskih studija, te ih podržavaju čak i neki od profesora širom Srbije. Tako je Pedagoški fakultet u Somboru već među prvima koji su u studentskoj borbi prepoznali snažnu volju novih generacija akademaca za jače ulaganje u vlastiti razvoj, te je istog dana kada je održan plenum u Novom Sadu, uprava tog fakulteta snizila školarine za 75%. Studenti koji su učestvovali na plenumu Filozofskog fakulteta apeluju na pomoć i podršku, i podsećaju pri tom da njihovi dosadašnji napori nisu kraj, nego početak jedne opštije borbe za više obrazovanje.

Ko smo mi i šta tražimo


Mi nismo nikakva organizacija, nemamo vođe i iza nas ne stoje stranke. Mi smo vaše koleginice i kolege, mislimo samo svojom glavom i tražimo da država prestane da zanemaruje visoko obrazovanje. Zato zahtevamo:

1.   Smanjenje školarina na visinu tri minimalne plate
2.   Ukidanje rangiranja – budžet za sve koji ostvare 48 ESPB bodova
3.   Ponovno uspostavljanje i regulisanje apsolventskog staža
4.   Ukidanje plaćanja prenetih ispita

PODIGNIMO GLAS I
BORIMO SE ZA BOLJE STUDIJE!